Regulamin serwisu itradar.io

Obowiązuje od 01.07.2021 r.

Regulamin świadczenia usługi itradar.io drogą elektroniczną

I. DEFINICJE

Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: itradar.io, zawierania za jego pośrednictwem umów na korzystanie z Usługi, oraz zasady korzystania z Usługi udostępnianej przez Usługodawcę Klientom będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 1. Akty Prawne – przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w dacie zawarcia Umowy, z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian, które nastąpią w okresie obowiązywania Umowy, jak również bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, które wejdą w życie w okresie jej obowiązywania, z uwzględnieniem ich zmian, które nastąpią w tym okresie;
 2. Cennik – cennik Usługodawcy, stanowiący podstawę wyliczenia Opłaty Abonamentowej. Usługodawca może zmienić Cennik według swojego uznania, jednak zmiana taka ma zastosowanie nie wcześniej niż począwszy od Okresu Abonamentowego następującego po Okresie Abonamentowym, w czasie którego nastąpiła zmiana Cennika;
 3. Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, wprowadzane do Serwisu w celu korzystania z Usługi;
 4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Klient ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła predefiniowanego przez Usługodawcę. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Usługodawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Serwisu;
 5. Klient – podmiot, któremu udostępniana jest Usługa zgodnie z niniejszym Regulaminem, będący przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który nabywa Usługę w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działający przez reprezentującą go prawidłowo umocowaną osobę fizyczną;
 6. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);
 7. Konto  – usługa elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Serwisu, pozwalająca upoważnionym przez Klienta Użytkownikom korzystać z odpłatnych funkcjonalności Serwisu. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego z nim Hasła lub innej wybranej przez siebie metody autoryzacji. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu prawidłowej rejestracji w Serwisie;
 8. Konto developera – zbiór zasobów i funkcjonalności stworzony dla użytkownika zalogowanego będącego osobą fizyczną;
 9. Licencja – licencja udzielona Klientowi na korzystanie z Usługi przez czas Okresu Abonamentowego, za zapłatą Opłaty Abonamentowej;
 10. Login – indywidualny identyfikator Klienta w Serwisie i jednocześnie adres e-mail Klienta podany Usługodawcy w celu utworzenia Konta;
 11. Okres Abonamentowy – okres dostępności Usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu, wynoszący 1 (jeden) miesiąc. Okres Abonamentowy liczony jest od dnia wysłania Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w poniższym pkt III ust. 9;
 12. Opłata Abonamentowa – wyliczona na podstawie aktualnego Cennika opłata lub indywidualnych ustaleń między Klientem i Usługodawcą, obejmująca gotowość do świadczenia przez Usługodawcę Usługi. Opłata Abonamentowa jest określoną w Cenniku kwotą netto, płatną z góry, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Klient zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w Umowie, za pośrednictwem aktualnie akceptowanych przez Usługodawcę kanałów płatności;
 13. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania umów oraz zasady świadczenia i korzystania z Usługi oferowanej przez Usługodawcę Klientowi za pośrednictwem Serwisu. Regulamin określa prawa oraz obowiązki Klienta i Usługodawcy. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego;
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 15. Serwis – platforma świadczenia Usługi prowadzona przez Usługodawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL [https://itradar.io];
 16. Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Usłudze, wizualizacje, opisy) w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu przez Usługodawcę;
 17. Umowa – umowa dotycząca świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi, za zapłatą Opłaty Abonamentowej, zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. w szczególności zawierana jest z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, której Regulamin stanowi integralną część;
 18. Usługa – zaprezentowane w Serwisie oprogramowanie oferowane Klientowi przez Usługodawcę, będące przedmiotem Umowy między Klientem a Usługodawcą, które jest udostępniane Klientowi w formie elektronicznej w Okresie Abonamentowym, polegające m.in. na:
  1. wysyłkę cyklicznego raportu z informacjami o stanu rynku zatrudnienia osób IT w Polsce w wybranym okresie
  2. dostęp do panelu analitycznego z możliwością przeglądania danych
 19. Usługodawca – Code Lighthouse sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, adres: Jana Matejki 1/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859763, NIP: 7543289617, REGON: 387028777, wysokość kapitału zakładowego: 30 000 złotych, adres e-mail: [email protected]
 20. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z serwisu jako użytkownik zalogowany bądź niezalogowany
 21. Warunki Promocji – dokument Usługodawcy określający aktualne warunki promocji dotyczące świadczenia Usługi dostępnej w Serwisie. Jeżeli Warunki Promocji nie stanowią inaczej, Usługodawca zakończyć promocję lub zmienić Warunki Promocji według swojego uznania, a zmiana taka ma zastosowanie począwszy od Okresu Abonamentowego następującego po Okresie Abonamentowym, w czasie którego nastąpiła zmiana Warunków Promocji;
 22. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Usługi za pośrednictwem Serwisu, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet o przepustowości minimalnej umożliwiającej płynne odświeżanie stron www i wyposażonego chociaż w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Chrome w wersji 85 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Firefox w wersji 80 i wyższej, Edge w wersji 85i wyższej, Safari w wersji 14 i wyższej, Opera w wersji 70 i wyższej, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. By korzystać z Serwisu, Klient musi posiadać ważny / aktywny adres e-mail oraz urządzenie umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych;
 23. Zamówienie – oświadczenie składane Usługodawcy przez Klienta, w szczególności w formie elektronicznej, określające dane Klienta niezbędne do zawarcia Umowy i jej wykonania, w szczególności firmę Klienta, adres siedziby, numer NIP, oraz jego adres e-mail do obsługi Umowy (w tym do otrzymywania faktur drogą elektroniczną).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla utworzenia Konta oraz korzystania z Usługi oferowanej w Serwisie.
 2. Korzystanie z Usługi i Serwisu wymaga spełnienia minimalnych Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient oraz upoważnieni przez niego Użytkownicy.
 3. Korzystanie z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówień, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 4. Korzystanie z Usługi jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak rozpowszechnienie danych Klienta bądź Użytkownika, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Klienta. Strony zobowiązane są podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk. Usługodawca w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a Klient w szczególności do zachowania Hasła i Loginu w ścisłej poufności i nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym. Ponadto, Klient ponosi względem Usługodawcy, osób trzecich i pozostałych Użytkowników za działania i zaniechania upoważnionych Użytkowników jak za własne działania i zaniechania.
 5. Usługodawca może powierzyć wykonywanie swoich poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Serwisu podwykonawcom. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość Usługi.
 6. W celu korzystania z Usługi konieczne jest połączenie z Internetem.
 7. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Klientów i Użytkowników nieodpłatnie, na zasadach określonych w Regulaminie, następujące usługi elektroniczne:
  1. przeglądanie Treści zamieszczonych w ramach Serwisu;
  2. zakładanie Konta Klienta lub Developera;
  3. składanie Zamówień i zawieranie Umowy;
  4. umożliwienie prowadzenia profilu Developera i gromadzenia informacji o nim wraz z informacjami o przebiegu kariery, umiejętnościami i preferencjami doboru ogłoszeń zatrudnienia
  5. newsletter (w zależności od jego dostępności).
 8. W przypadku rozpoczęcia przez Usługodawcę świadczenia usługi newslettera, dla jego otrzymywania konieczne jest zamówienie przez Użytkownika informacji handlowych przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa oraz udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie Serwisu (moment rozpoczęcia świadczenia usługi newslettera). Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z newslettera w każdej chwili i bez podania przyczyny, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail przesyłanej do Użytkownika w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 9. Klient i Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w Zamówieniu oraz w ramach Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta oraz upoważnionych przez niego Użytkowników;
  2. podawania wyłącznie takich danych osobowych Użytkowników, w ramach korzystania z Usługi, do których posiada aktualną podstawę przetwarzania w rozumieniu przepisów RODO;
  3. korzystania z Usługi w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy lub działania Serwisu, a także w sposób zgodny z Aktami Prawnymi, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  4. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla wykonania Usługi; Klient oraz upoważnieni przez niego Użytkownicy mają możliwość zmiany wprowadzonych przez siebie danych w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta;
  5. terminowej zapłaty Opłaty Abonamentowej w pełnej wysokości określonej w Cenniku oraz innych ustalonych przez Klienta i Usługodawcę kosztów w pełnej wysokości;
  6. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez Akty Prawne, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  7. niepodejmowania działań takich jak:
   • rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających Akty Prawne (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu;
   • modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Usługodawcę;
  8. zapewnienia, że z jednego Loginu będzie korzystać nie więcej niż jedna osoba;
  9. nieumożliwiania korzystania z Usługi podmiotom innym niż Klient i upoważnieni przez Klienta Użytkownicy będący pracownikami / współpracownikami Klienta.
 10. Usługodawca może ze względów technicznych czasowo wyłączyć niektóre funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. Usługodawca każdorazowo poinformuje Klientów o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia Usługi poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail stanowiący Login oraz zamieszczenie stosownego komunikatu w ramach Serwisu.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

 1. Usługodawca umożliwia składanie Zamówienia Klientowi, który założył Konto. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi na zasadach określonych w Regulaminie i Cenniku oraz w Warunkach Promocji.
 2. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Klientów odpłatnie Usługę. Świadczenie Usługi nieodpłatnie możliwe jest jeśli Klient wybierze plan Usługi objęty promocją, o której mowa w Warunkach Promocji, które są dostępne w Serwisie.
 3. W celu zawarcia Umowy, Klient przesyła Usługodawcy Zamówienie, w szczególności za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza Zamówienia, określające dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy, w szczególności firmę Klienta, adres siedziby, numer NIP, oraz adres e-mail do obsługi Umowy (w tym do otrzymywania faktur drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca może wprowadzać kolejne sposoby składania zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w ramach rozwoju świadczonych usług.
 5. W odpowiedzi na Zamówienie Usługodawca:
  1. przyjmuje je poprzez wysłanie na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu wiadomości potwierdzającej przyjęcie oferty Klienta, albo
  2. wycenia Usługę indywidualnie oraz przesyła ofertę wraz z określeniem dedykowanej wysokości Opłaty Abonamentowej na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu. Klient potwierdza akceptację oferty Usługodawcy poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty, w szczególności w formie elektronicznej;
  3. odrzuca Zamówienie (ofertę Klienta).
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 lit. a. powyżej, Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Usługodawcy o przyjęciu oferty. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 lit. b. powyżej, Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu oferty.
 7. Brak odpowiedzi na ofertę Klienta nie może być uznane za jej przyjęcie.
 8. Umowa zawierana jest na okres 1 (jednego) miesiąca.
 9. W ciągu 24 godzin od zawarcia Umowy udostępni Klientowi Usługę na warunkach określonych w Regulaminie, co potwierdzi przesyłając Klientowi wiadomość na adres e-mail stanowiący Login. Okres Abonamentowy liczy się od dnia wysłania Klientowi powyższej wiadomości e-mail.
 10. Promocje opisane w Warunkach Promocji nie podlegają łączeniu, o ile inne postanowienia wyraźnie nie stanowią inaczej.
 11. Po zawarciu Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, Klient jest zobowiązany do dokonania Opłaty Abonamentowej za korzystanie z Usługi w wysokości wskazanej w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy.

IV. SPOSÓB ZAPŁATY OPŁATY ABONAMENTOWEJ

 1. Wysokość Opłaty Abonamentowej jest kalkulowana w oparciu o Cennik obowiązujący w chwili złożenia przez Usługodawcę oferty o której mowa w pkt III ust. 5 lit. a., chyba że Warunki Promocji stanowią inaczej albo Klient przyjął inną ofertę Usługodawcy zgodnie z pkt III ust. 5 lit. b.
 2. Opłata Abonamentowa płatna jest z góry za cały Okres Abonamentowy, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi. W przypadku braku płatności w terminie, dostęp Klienta do Usługi może zostać do czasu uiszczenia płatności zablokowany, co nie stanowi rozwiązania Umowy i nie zwalnia z obowiązku uiszczenia Opłaty Abonamentowej za ten Okres Abonamentowy.
 3. Opłata Abonamentowa jest określoną w Cenniku kwotą netto, do której na zasadach określonych przepisami prawa doliczony zostanie podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązującej wysokości.
 4. W przypadku, gdy Klient ma swoją siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobierze i odprowadzi podatek u źródła w wysokości wynikającej z odpowiednich przepisów prawa lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a kwoty z Cennika rozumie się jako kwoty po potrąceniu tego podatku.
 5. Za datę zapłaty Opłaty Abonamentowej uznaje się dzień uznania na rachunku bankowym Usługodawcy.
 6. Klient upoważnia niniejszym Usługodawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym wyraża ponadto akceptację na przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Zamówieniu.
 7. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
  1. płatności elektroniczne za pośrednictwem upoważnionych dostawców;
  2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.
 8. Możliwe aktualne sposoby płatności Opłaty Abonamentowej określone są na stronie Serwisu oraz w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

V. LICENCJA

 1. W zakresie, w jakim w ramach Usługi następuje korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim, Usługodawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia Klientowi Licencji na korzystanie z Usługi w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
 2. W ramach Opłaty Abonamentowej Usługodawca udziela Klientowi upoważnienia (Licencji) do korzystania z Usługi i w jej zakresie, w Okresie Abonamentowym, na terenie całego świata.
 3. Korzystanie z Usługi w innym zakresie niż wskazanym w Umowie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody Usługodawcy, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Licencja obejmuje następujące pole eksploatacji – korzystanie z Usługi za pośrednictwem sieci Internet za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z Usługi na innych polach eksploatacji (w szczególności – korzystanie z Usługi w sieciach wewnętrznych) jest możliwe na podstawie odrębnych ustaleń z Usługodawcą.
 5. Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji Usługi.
 6. Licencja jest licencją niewyłączną, nieprzenoszalną, niepodzielną i nie obejmuje swym zakresem uprawnienia do udzielenia dalszej licencji (sublicencji), jakiegokolwiek innego przenoszenia uprawnień wynikających z niniejszej Umowy na podmioty trzecie, ani też jakiegokolwiek innego umożliwiania korzystania z Usługi – z zastrzeżeniem poniższego ust. 7.
 7. Klientowi przysługuje prawo do upoważnienia Użytkowników będących pracownikami / współpracownikami Klienta, do korzystania z Usługi w zakresie uzyskanej Licencji.
 8. W przypadku upoważnienia Użytkowników do korzystania z Usługi, Klient:
  1. zobowiąże upoważnionych Użytkowników do odpowiedniego przestrzegania Umowy, w szczególności niniejszego Regulaminu,
  2. będzie ponosić odpowiedzialność względem Usługodawcy, osób trzecich i pozostałych Użytkowników za działania i zaniechania upoważnionych Użytkowników jak za własne działania i zaniechania,
  3. odpowiednio ureguluje z upoważnionymi Użytkownikami wszelkie niezbędne kwestie dotyczące korzystania z Usługi, w szczególności związane z przepływem danych osobowych, tj. spełni obowiązek informacyjny w rozumieniu RODO względem Użytkowników oraz zapewni, by Użytkownicy mający dostęp do danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach Usługi dysponowali odpowiednimi upoważnieniami.
 9. Udzielenie Licencji nie powoduje utraty jakichkolwiek praw autorskich Usługodawcy w stosunku do Usługi, jak również nie powoduje nabycia ww. praw przez Klienta (a jedynie stanowi upoważnienie do korzystania z Usługi w zakresie wyraźnie objętym Umową).

VI. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNE Z RODO

 1. W ramach korzystania z Usługi, w celu o którym mowa w pkt I pkt p., niezbędne jest powierzenie Danych Osobowych przez Klienta na rzecz Usługodawcy. Klient oświadcza, że jest administratorem Danych Osobowych Użytkowników, które są powierzane Usługodawcy w ramach korzystania z Usługi.
 2. Klient powierza Usługodawcy (jako procesorowi) do przetwarzania Dane Osobowe w zakresie określonym w ust. 5 poniżej i poleca Usługodawcy ich przetwarzanie, a Usługodawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z Aktami Prawnymi i Regulaminem.
 3. Usługodawca może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie przez czas obowiązywania Umowy, w zakresie i celu przewidzianym w Umowie oraz niezbędnym dla jej wykonywania, w szczególności w celu wykonania Usługi.
 4. Polecenie Klienta przetwarzania Danych Osobowych przez Usługodawcę obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, pobieranie, analizowanie, opracowywanie, przechowywanie, przekazywanie oraz usuwanie danych.
 5. Zakres Danych Osobowych powierzonych Usługodawcy do przetwarzania obejmuje następujące Dane Osobowe:
  1. dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska )
  2. dane kontaktowe (np. adres e-mail);
  3. dane adresowe;
  4. stanowisko służbowe;
  5. historia zatrudnienia;
  6. przebyte szkolenia i kursy,
  7. ukończone szkoły;

W ramach korzystania z Usługi, Usługodawca nie przyjmuje do powierzenia innych danych osobowych niż wskazane powyżej, w szczególności danych, o których mowa w art. 9 i 10 RODO. Klient jest zobowiązany zapewnić, aby w ramach Serwisu na polecenie Klienta nie były przetwarzane dane inne niż wskazane w lit. a-i powyżej.

 1. Usługodawca obowiązany jest w szczególności:
  1. przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta – co dotyczy też przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakładają na niego Akty Prawne, w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Usługodawca informuje Klienta o tym obowiązku prawnym, o ile Akty Prawne nie zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  2. zapewnić, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
  3. podejmować wszelkie środki wymagane na mocy Aktów Prawnych, w szczególności stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Aktów Prawnych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  4. przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w ust. 10 poniżej oraz w Aktach Prawnych;
  5. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych Aktami Prawnymi;
  6. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych Aktami Prawnymi, w zakresie w jakim jest to wymagane prawem;
  7. udostępniać Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków przez Usługodawcę jako podmiotu przetwarzającego Dane Osobowe, wynikających z Aktów Prawnych. W związku z obowiązkiem określonym w niniejszej lit. g., Usługodawca niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Aktów Prawnych.
 2. Klient jest uprawniony do przeprowadzania lub zlecenia audytorowi kontroli zgodności przetwarzania przez Usługodawcę powierzonych Danych Osobowych z Aktami Prawnymi oraz Umową w przypadku, gdy poweźmie uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Usługodawcę jego obowiązków.
 3. W każdym przypadku kontroli Klient doręcza Usługodawcy pisemne zawiadomienie o zamiarze jej przeprowadzania z jednoczesnym wskazaniem propozycji zakresu i terminu kontroli, wykazem osób upoważnionych przez Klienta do jej przeprowadzenia oraz opisem okoliczności uzasadniających jej przeprowadzenie.
 4. Usługodawca ma prawo do odmowy przeprowadzenia kontroli w całości lub w części oraz udzielenia dostępu do miejsc przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli jej przeprowadzenie, może w sposób niekorzystny wpłynąć na bieżące funkcjonowanie Usługodawcy, wiązałoby się z ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub mogłoby zagrażać ujawnieniu innych danych osobowych.
 5. Usługodawca może powierzyć Dane Osobowe powierzone mu na mocy Regulaminu podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu określonym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Regulaminem i Aktami Prawnymi, na co niniejszym Klient wyraża ogólną zgodę. Podmiotami trzecimi mogą być w szczególności podmioty świadczące usługi serwisowe Usługi na rzecz Usługodawcy oraz podmioty zapewniające Usługodawcy wsparcie techniczne i organizacyjne, w tym teleinformatyczne.
 6. W razie powierzenia, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Usługodawca zapewni by na podmiot trzeci zostały nałożone te same obowiązki ochrony danych jak w Regulaminie.
 7. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Usługodawca zobowiązuje się w zależności od decyzji Klienta: zwrócić Klientowi lub trwale usunąć Dane Osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, chyba że Akty Prawne nakazują Usługodawcy dalsze przechowywanie tych Danych Osobowych.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Usługą można składać na adres e-mail: [email protected]. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać przyczyny reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta, tj. np. firmę Klienta, dane adresowe Klienta, adres e-mail.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje spełniające wymogi określone w ust. 1 powyżej w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje Klienta o wyniku ich rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się do Klienta, przed ich rozpatrzeniem, o ich uzupełnienie. Brak odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie nie jest tożsamy z jej uznaniem.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi w granicach dozwolonych przepisami prawa polskiego.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz Usługa udostępniana za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez niego umyślnie.
 4. W każdym wypadku odpowiedzialność Usługodawcy związana z realizacją Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej i bezpośredniej, z wyłączeniem utraconych korzyści, i nie będzie przekraczała łącznie wysokości Opłaty Abonamentowej należnej za Okres Abonamentowy, w którym wystąpiła okoliczność skutkująca odpowiedzialnością Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Klienta i Użytkowników informacji uzyskanych w efekcie korzystania z Usługi, w szczególności za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, w tym utracone korzyści, które mogłyby wystąpić na skutek korzystania z Usługi, w tym za ewentualną utratę informacji / danych lub straty stanowiące następstwo korzystania lub braku możliwości korzystania z Usługi.

IX. AUTOMATYCZNE PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na nowy Okres Abonamentowy trwający 1 (jeden) miesiąc, o ile żadna ze stron nie złoży, na co najmniej 5 dni przed upływem bieżącego Okresu Abonamentowego, oświadczenia, elektronicznej (dokumentowej) pod rygorem nieważności, o rozwiązaniu Umowy z upływem danego Okresu Abonamentowego. Usługodawca kieruje swoje oświadczenie na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu lub na adres e-mail stanowiący Login. Klient kieruje swoje oświadczenie: na adres e-mail: [email protected].
 2. Rozwiązanie Umowy w sposób określony w ust. 1 powyżej nie wymaga wystąpienia ważnych przyczyn ani uzasadnienia.
 3. W przypadku przedłużenia obowiązywania Umowy, Opłata Abonamentowa zostanie wyliczona zgodnie z Cennikiem obowiązującym na dzień przedłużenia, chyba że Warunki Promocji stanowią inaczej.
 4. W przypadku przedłużenia Umowy w trybie określonym w ust. 1 powyżej, ciągłość świadczenia Usługi zostaje zachowana, a Klient zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Abonamentowej za świadczenie Usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym w terminie do 7 dnia nowego Okresu Abonamentowego. W przypadku braku płatności w tym terminie, dostęp Klienta do Serwisu może zostać do czasu uiszczenia płatności zablokowany, co nie stanowi rozwiązania Umowy i nie zwalnia z obowiązku uiszczenia Opłaty Abonamentowej za ten Okres Abonamentowy.

X. ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w szczególności w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie, lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia Usługi spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu świadczenia Usługi poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności objętych Regulaminem.
 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca z 14-dniowym wyprzedzeniem udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Serwisu oraz za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail stanowiący Login, co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie Regulaminu do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, o których mowa w ust. 2 powyżej, Usługodawca będzie zawierał Umowę z nowym Klientem na warunkach opisanych w zmienionym Regulaminie.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania Klientowi informacji o zmianie, o której mowa w ust. 2 powyżej. Brak wypowiedzenia Umowy doręczonego przez Klienta na adres e-mail: [email protected] w terminie co najmniej 7 dni przed datą zmiany, której dotyczy informacja, oznacza automatyczną akceptację zmian przez Klienta.

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę w trakcie Okresu Abonamentowego wyłącznie z ważnych powodów, za 14-dniowym okresem wypowiedzenia.
 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta o której mowa w ust. 1, Klient zapłaci Usługodawcy karę umowną w wysokości równej części Opłaty Abonamentowej należnej za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca danego Okresu Abonamentowego.
 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę o której mowa w ust. 1, Usługodawca zwróci Klientowi część uiszczonej przez Klienta Opłaty Abonamentowej obliczoną proporcjonalnie do pozostałej części Okresu Abonamentowego objętego Umową, w terminie 30 dni od zaprzestania świadczenia Usługi, na rachunek bankowy, z którego została uiszczona ostatnia Opłata Abonamentowa (przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Usługodawcy).
 4. Usługodawca swoje oświadczenie o rozwiązaniu Umowy kieruje na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu lub na adres e-mail stanowiący Login. Klient swoje oświadczenie o rozwiązaniu Umowy kieruje: na adres e-mail: [email protected].
 5. Usługodawca może zawiesić Klientowi dostęp do Usługi lub wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usługi w trybie natychmiastowym, w całości lub w części w następujących przypadkach:
  1. sposób korzystania przez Klienta i Użytkowników z Usługi jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu;
  2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. Klient narusza postanowienia pkt II. ust. 9 Regulaminu.
 6. Z dniem rozwiązania Umowy uprawnienia Klienta do korzystania z Usługi wygasają. Po upływie tego terminu wszystkie dane Użytkowników umieszczone przez Klienta w ramach korzystania z Usługi zostaną bezpowrotnie usunięte.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.07.2021.
 2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami właściwymi są sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Usługodawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Usługodawcy.
 4. Usługodawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
 5. Zbycie przez Klienta uprawnień lub obowiązków związanych z Umową może nastąpić wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, a także sporządzić jego wydruk.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy, w tym Regulaminu, następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany przez niego adres e-mail.