Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Code Lighthouse Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Jana Matejki 1/2, e-mail: [email protected](„Administrator”).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), („RODO”).
 3. Podane przez Państwa dane osobowe w związku z założeniem Konta w Serwisie są przetwarzane przede wszystkim w celu rejestracji w Serwisie, obsługi Konta oraz świadczenia Usługi na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo działacie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes prawny Administratora oraz podmiotu w imieniu którego Państwo działacie – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku, gdy działacie Państwo we własnym imieniu, to podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celu jest realizacja zawartej z Państwem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych oraz dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Podane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:
  1. w związku z utworzeniem Konta w Serwisie i świadczeniem Usługi – przez okres istnienia Konta w Serwisie;
  2. dla prowadzonych przez nas działań marketingowych – przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu i do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia ostatniej aktywności w Serwisie;
  3. dla dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przez okres ich przedawnienia określony obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, z którymi współpracuje w ramach prowadzenia Serwisu. Mogą być to podmioty, które technicznie pomagają nam prowadzić Serwis np. dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, firmy, które wspierają nas w komunikacji z klientami i realizacji kampanii marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych. Wszystkie te podmioty zostały zobowiązane do stosowania odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych.
 7. W związku ze współpracą Administratora z podmiotami trzecimi w zakresie działalności Serwisu, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w którym podmiot współpracujący z Administratorem utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem.
 8. W przypadku przekazywania danych osobowych do podmiotów mających siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia stosowanie wymogów określonych w rozdziale 5 RODO, w tym zastosowanie odpowiednich podstaw przekazania w postaci standardowych klauzul umownych. Możesz uzyskać kopię zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych poza EOG, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected]
 9. W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. przenoszenia danych osobowych;
  2. dostępu do danych osobowych;
  3. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania;
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kierować na adres e-mail: [email protected]